Hopp til hovedinnhold

Konfirmasjon i Sogn og FjordaneHer er ei oversikt over dei forskjellige Humanistiske konfirmasjonsseremoniane som vert arrangert i Sogn og Fjordane i 2021.

Alle ungdommar som ønsker det kan velja Humanistisk konfirmasjon, uavhengig av eige eller forelders livssyn. Ingen blir medlem i Human-Etisk Forbund utan å aktivt melda seg inn.

Personar som har fylt 15 år, kan sjølv melda seg inn i eller ut av tros- og livssynssamfunn.


Dette er kvar vi arrangerer Humanistisk konfirmasjon i 2021


Konfirmasjon i Nordfjord

  •  Operahuset 8. mai kl 11 og 13


Konfirmasjon i Førde

  • Førdehuset 8. mai kl 11 og 13


Konfirmasjon i Florø

  • Flora Samfunnshus 8. mai kl 12


Konfirmasjon i Indre Sogn

  • Sogndal Kulturhus 22. mai kl 11 og 13


Seremonien

Seremonien er ein hyllest til ungdommane. Alle konfirmantane sit på scena under heile seremonien, her vil dei få utdelt kursbeviset sitt og ein blome. Dette er ei høgtideleg markering som inneheld ulike kulturinnslag som musikk, song, og ein spesielt invitert gjest held tale til konfirmantane.

Det er også alltid ein konfirmant som held tale på vegne av konfirmantane. I forkant blir alle konfirmantane samla til taleverkstad der dei får tips til å laga talen, og moglegheit å øva på framføring for å vera trygg i rolla si som talar.

 

Er prisen ei utfordring?

Vi kan innvilge betalingsavtale eller redusert pris, for eksempel for familiar med lav inntekt.

Slik søker du:

·        Meld på konfirmanten som normalt.

·        Send ein e-post til monica.johansen@human.no

·        I e-posten oppgir du ditt namn og konfirmantens namn/registreringsnummer. Spesifiser om du ønsker oppdelt betaling, utsatt frist, eller om du har behov for redusert pris.

·        Deretter vil vi ta kontakt med deg for å komme fram til ei løysing.

Lurer du på kor mange gjester du kan invitera til seremonien?


Det er litt ulik praksis i regionen i forhold til kapasitet i lokalane. De leggar inn ynske om tall på plassar ved bestilling, så tildeler vi rettferdig ut frå talet på konfirmantar som er påmelde.

For seremoniane som skulle vore i mai 2020, som blir no halde hausten 2020 er det litt mindre gjesteplassar for å imøtekomma krava frå FHI.

Skulle det i 2021 bli restriksjonar på korleis seremoniane blir haldne vil vi gje fortløpande informasjon om dette.

Kurstilbod


Kursane varar fram til seremonien i mai. Det er ikkje kurs i vinterferie eller i påska. Det er fokus på diskusjon og refleksjon, og gruppene har ca 15 ungdommar og ein kursleiar.

Konfirmasjonskurset oppmuntrar til sjølvstendig tenking og refleksjon over etiske problemstillingar. På kurset blir det tatt opp ei rekke spørsmål og tema, og målet er at konfirmantane skal få diskutera og gjera seg opp eigne meiningar rundt dei ulike tema. Viktige tema på kurset er livssyn, humanisme, kritisk tenking og menneskerettar. Kurset er obligatorisk for å få gjennomføra seremoni, og det er krav til oppmøte.

Alle kurs har likt innhald, men har ulike kursdagar, klokkeslett og seremonitidspunkt. Du finn dato, tid og stad for kvar kursgruppe under kvart tilbod i påmeldingsskjemaet. Kvar kursgruppe har eit fast seremonitidspunkt, kursdag og felles leir fordelt på to helgar.

I 2021 blir det leir på UWC 27.-28. februar og 6.-7. mars. Du finn info om kva kurs som skal på kva leir under påmeldingsinformasjonen.

Prisen


Prisen er ordinært 3600,- og medlemspris er 2400,- kr. I tillegg kjem 500,- kr for leir deltaking.

Medlem får 25 prosent søskenrabatt per barn, dersom fleire søsken skal konfirmerast same år. Les meir om medlemsfordeler for konfirmasjon her.

Kva er med i kostnaden?

  • 20-25 timars kus for konfirmanten
  • Seremonien
  • Kursbevis


Er prisen en utfordring?

Human-Etisk Forbund kan gje betalingsavtale eller redusert pris, til dømes for familiar med låg inntekt. Slik søke du:

  • Meld på konfirmanten som normalt.
  • Ta kontakt med regionlaget ditt same dag. I e-posten oppgjer du ditt namn og namnet til konfirmanten.
  • Spesifiser om du ynskje oppdelt betaling, eller om du har behov for redusert pris. Deretter vil vi ta kontakt med deg for å komma fram til ei løysing. (NB! Det er ikkje mogleg å søka om redusert pris for leir)

Humanistisk konfirmasjon i Sogn og Fjordane