Hopp til hovedinnhold

Stat og kirkeVi jobber for stat og kirke skal skille lag. Staten skal representere alle borgere uavhengig av tro eller livssyn og bør dermed ikke ta stilling for en utvalgt religion.

Stat, offentlige institusjoner og lovverk bør være sekulære og likebehandle alle religioner og livssyn for å sikre religionsfrihet for alle innbyggere i et mangfoldig samfunn.

Er ikke stat og kirke endelig skilt?

Nei. Både etter "kirkeforliket" i 2012 og etter at relasjonene mellom staten og Den norske kirke ble endret i 2017 er det mange som har hevdet at statskirkeordningen er avviklet.

Det stemmer ikke, Norge har fremdeles en statskirke.


Ti tegn på at statskirken lever

Hvorfor hevder flere at statskirken er avviklet?

I 2012 ble Grunnloven endret. Punktet om at "Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion" ble fjernet. Dessverre ble det erstattet med et nytt punkt om at Den norske kirke "forblir Norges folkekirke".

1. januar 2017 ble Den norske kirke formelt adskilt fra staten som et selvstendig rettssubjekt. Det medfører blant annet at kirken selv har arbeidsgiveransvar for prester og andre kirkeansatte.

Selv om dette er endringer som går i riktig retning, er det fremdeles mye som gjenstår før vi kan si at Norge ikke lenger har en statskirke.

Hvorfor bør statskirken avvikles?

Ordningen med statskirke bør avvikles fullstendig fordi:

  • Full religionsfrihet forutsetter likestilling mellom alle religioner og livssyn.
  • Staten ikke skal ha noen mening om hvilken religion eller livssyn som er best eller mest riktig.
  • Den norske kirke har også krav på religionsfrihet og bør sikres frihet fra statlig overstyring.
  • Det er i strid med menneskerettighetene at Grunnloven nekter Kongen full trosfrihet.