Hopp til hovedinnhold

Religiøse privatskoler og friskoler

Human-Etisk Forbund er en varm forsvarer av fellesskolen, og ønsker ikke å etablere egne livssynsbaserte skoler. Samtidig anerkjenner forbundet at retten til å etablere private livssynsbaserte skoler er en del av livssynsfriheten.
Skole

Foreldreretten og barns rett til utdanning

Human-Etisk Forbund (HEF) anerkjenner foreldreretten i spørsmålet om livssynsoppdragelse. Derfor legger forbundet også til grunn respekt for Barnekonvensjonens art. 29-2, hvor det heter:

Ingen del av denne artikkel eller artikkel 28 skal oppfattes slik at det gripes inn i personers og organisasjoners frihet til å opprette og lede utdanningsinstitusjoner, men dette må alltid skje i pakt med de prinsipper som er satt frem i punkt 1 i denne artikkel [29], og kravene til undervisning som blir gitt i slike institusjoner skal samsvare med de minimumskrav som landet måtte fastsette.

Anerkjennelsen av foreldreretten, som forbundet også brukte i KRL-saken, ligger til grunn for forbundets standpunkt i dag. Det betyr ikke at forbundet verken liker eller ønsker religiøse privatskoler, men anerkjenner adgangen til å etablere private skoler som en del av livssynsfriheten.

Denne friheten må ledsages av kontroll og oppfølging fra myndighetene. Det er nødvendig for å sikre at elevene i slike skoler får en opplæring i tråd med barnekonvensjonen. HEF vil derfor arbeide for styrket statlig tilsyn og kontroll med friskoler, og særlig med skoler som er basert på religion eller livssyn.

Forsvarer fellesskolen

Human-Etisk Forbund mener at en god fellesskole er det beste grunnlaget for å bygge fellesverdier og fellesforståelser på tvers av livssynsmessige ulikheter. Den offentlige skolen bør være så bra og så lite livssynspåvirkende at alle skal kunne gå på den. En utfordring er å arbeide for at fellesskolen skal bli i stand til å ta vare på og anerkjenne ulikhet som en positiv og berikende kraft i et pluralistisk samfunn.

Dersom denne retten skal være reell, må den ledsages av offentlige støtteordninger. Det er en rimelig forståelse av det kompensatoriske prinsipp som har utviklet seg som sedvane: Dersom staten finansierer en statskirke - og/eller en offentlig skole med kristent formål - har den også en positiv plikt til å tilrettelegge for at andre livssyn og religioner kan utøves - og en plikt til å tilrettelegge for at de som ikke finner seg til rette i den offentlige skolen, kan etablere alternativer for å ivareta sine konvensjonsbestemte rettigheter.

Humanistskolen er ikke tilknyttet Human-Etisk Forbund
Høsten 2015 er Humanistskolen i gang i Oslo og Fredrikstad. Skolene er ikke tilknyttet Human-Etisk Forbund (HEF), selv om vi har støttet retten til å etablere privatskoler/friskoler på livssynsgrunnlag.

HEF er en varm forsvarer av fellesskolen, og ønsker ikke å etablere egne livssynsbaserte skoler.