Hopp til hovedinnhold

Religion i barnehagen

Hva er reglene for religiøse aktiviteter og trosfrihet i barnehagene?

Human-Etisk Forbund savner tydelige retningslinjer fra myndighetene om religionsutøvelse i barnehager, slik det er i skolesektoren.

Problemer knyttet til formidling eller praktisering av religion i barnehagen bør tas opp med pedagogisk leder eller styrer i den aktuelle barnehage. Vis gjerne til bestemmelsene under.

Bestemmelser om religion i barnehagen

Barnehagene skal lære barn om religion og livssyn, men deltakelse i eventuelle religiøse aktiviteter (som gudstjenester) er frivillig. Diskriminering skal motvirkes av barnehagene.

Barnehagen "skal arbeide i samarbeid og forståelse med hjemmet" (barnehagelovens formål, §1). (Se under om private barnehager.)

I den gjeldende Rammeplanen fra 2017 heter det videre:

 • "Barnehagen skal motvirke alle former for diskriminering".

 • "Barnehagen skal bruke mangfold som en ressurs i det pedagogiske arbeidet og støtte, styrke og følge opp barna ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger."

 • "Barnehagen må tilstrebe at barnet ikke kommer i lojalitetskonflikt mellom hjemmet og barnehagen."

 • Personalet skal: "bidra til å utvikle barnas toleranse, interesse og respekt for hverandre og for mennesker med ulik kulturell, religiøs eller livssynsmessig tilhørighet".

Gudstjeneste eller annen religionsutøvelse bør tas opp med foreldrene, jf. disse sitatene fra Rammeplanen:

 • "Foreldrerådet skal bli forelagt saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen."

 • "Samarbeidsutvalget skal bli forelagt saker som er viktige for barnehagens innhold og virksomhet, og for forholdet til foreldrene."

Selv om Rammeplanen legger opp til at barna skal få kjennskap til religioner og tradisjoner, betyr ikke dette at det er nødvendig å delta på religiøse ritualer.

Gudstjenester i barnehagen

Kunnskapsdepartementet har i rundskriv F-08/2006 slått fast at:

 • "Kirkegang er en frivillig sak. Dersom barnehagen skal være til stede på en gudstjeneste, må barnehagen være åpen på normal måte for barn som foreldrene ikke ønsker skal delta." (Vår utheving.)
 • "Barnehagen skal lære barna om tro og verdier. Opplæring til tro er hjemmets ansvar." (Departementets kursiv)
 • "Den kristne formålsparagrafen må praktiseres på en slik måte at barn ikke kommer i noen lojalitetskonflikt mellom hjem og barnehage."
 • "Alle aktivitetene i barnehagen skal skje i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem."
 • "Foreldrenes oppdragelsesrett står sentralt i flere konvensjoner Norge er bundet av."

Markering uten forkynnelse

Bok: Høytidsmarkering i barnehagen av Geir WinjeVi anbefaler boka "Høytidsmarkering i barnehagen" av instituttleder Geir Winje.

Høgskolen i Sørøst-Norge gir råd om hvordan barnehagene kan markere religiøse høytider uten å forkynne.

Spørsmål om religion i barnehagen

Hva er forskjellen på feiring og markering av høytider?

Om barna deltar i religiøs praksis eller ikke.

Feiring innebærer at barna deltar i religiøs praksis eller de voksne forkynner en religion. Markering består av samtaler og handlinger som ikke er forkynnende eller involverende.

Har noen Fylkesmann uttalt seg om gudstjenester i barnehagene?

Ja, Fylkesmannen i Hordaland i 2004.

Fylkesmannen i Hordaland uttalte seg om gudstjenester i barnehagene i 2014:

 • "Ved uenighet om aktiviteter og lignende, må barnehagen velge en linje som hjemmene i alminnelighet kan slutte seg til. Dette betyr blant annet at barnehagene bør diskutere eventuelle kirkebesøk med foreldre eller representanter for foreldre, f eks gjennom samarbeidsutvalget."
 • "Barnehagen må ta hensyn til foreldre som ikke ønsker kirkebesøk for sine barn. Disse barna må da få et annet likeverdig tilbud, som er i samsvar med krav i rammeplanen." (Fylkesmannens kursiv)

Kan jeg få mer hjelp?

Ja, ta kontakt med HEF.

Du kan gjerne sende spørsmål om informasjon eller hjelp til oss på skole@human.no.