Hopp til hovedinnhold

Seremonirom for alleSeremonirom er lokaler som kan brukes av alle, uavhengig av tro eller livssyn, til gravferd og andre seremonier. Gjennom å tilrettelegge for seremonilokaler kan kommunene planlegge for fremtiden.

Alle bør ha tilgang til verdige seremonirom for å markere livets store begivenheter. I dag er det få kommuner som har gode nok seremonirom alle kan bruke.

Stort behov for livssynsåpne seremonirom

I meningsmålinger svarer bare halvparten av den norske befolkningen at de ønsker begravelse i regi av Den norske kirke når de dør. Det viser at samfunnet er i rask endring, og at det må på plass en nødvendig infrastruktur for å takle endringene.

I dag har landets kommuner solid dekning med kirkebygg, mens seremonirom for alle hører til sjeldenhetene. Samtidig vet vi at Norge er i ferd med å bli både mer mangfoldig og mer sekulært. Det stiller nye krav til måten vi planlegger for fremtiden på.

I vår befolkningsundersøkelse i 2016 svarte 63 prosent at de mener kommunene bør tilby seremonirom som passer for og kan brukes av alle, uansett tro og livssyn.

Graf: 6 av 10 mener kommunene bør tilby livssynsåpne seremonirom

Utforming av seremonirom for alle

Et felles seremonibygg bør være stilfullt, gjerne en "storstue" for lokalsamfunnet, som kan gi en opplevelse av høytidelighet og verdighet. På innsiden skal seremonirommet kunne forvandles for å imøtekomme ulike behov. På den måten kan rommet brukes til for eksempel gravferd, vigsel, konfirmasjon og navnefest eller dåp for ulike religioner og livssyn.

Det må ikke nødvendigvis bygges nytt. Eksisterende rådhus og kulturhus, som kan være egnet for ulike seremonier, bør i større grad tilpasses stilles til disposisjon for ulike seremonier.

Seremonirom som brukes av alle må være både livssynsnøytrale og livssynsåpne. Nøytral utforming av faste elementer kombinert med mobile symboler gjør dette mulig. Slike lokaler på flere steder vil gi flere mennesker muligheten til å markere livets viktigste øyeblikk på den måten de selv ønsker.

Spørsmål og svar om seremonirom

Hva betyr at et seremonirom er livssynsnøytralt og livssynsåpent?

At det kan brukes av ulike religioner og livssyn.

Offentlige seremonirom må være livssynsåpne og livssynsnøytrale for å kunne brukes av alle.

  • Livssynsnøytrale betyr i denne sammenhengen at lokalene ikke kan ha fastmonterte religiøse symboler eller være del av et kirkebygg.
  • Livssynsåpne betyr i denne sammenhengen at lokalene har nøytral utforming/kunst, og at fleksible symboler for ulike religioner og livssyn er tilgjengelig.

Hvorfor kan ikke alle bruke kirkene?

Den norske kirke tillater ikke slik bruk - og mange ikke-kristne ønsker heller ikke det.

"Kirken er vigslet til bruk for gudstjenester og kirkelige handlinger og skal gjennom sin bruk tjene til Guds ære og menighetens oppbyggelse. (...) Kirkerommet kan ikke brukes av ikke-kristne tros- og livssynssamfunn til utøvelse av deres tro eller religion." Sitatene er hentet fra Den norske kirkes Regler for bruk av kirkene.

Samtidig vil det for mange ikke-kristne føles feil å ha en gravferd eller annen ikke-kirkelig seremoni i et kirkebygg. På samme måte vil de færreste ikke-muslimer ønske å ha sin egen gravferd i en moske.