Hopp til hovedinnhold

Slik jobber viHuman-Etisk Forbund er et livssynssamfunn, en interesseorganisasjon og en seremonileverandør. Vi arbeider for å videreutvikle humanismen og bidra til at mennesker kan praktisere sitt humanistiske livssyn.

Som livssynssamfunn er Human-Etisk Forbund basert på medlemmenes felles livssyn, humanismen. Vi ønsker å organisere flest mulig av de som identifiserer seg med dette livssynet, blant annet ved å tilby en rekke livssynsaktiviteter. 

Alle medlemmer får tilbud og informasjon fra det fylkes- eller lokallaget de tilhører, basert på hvor de bor, og vi har et stort engasjement i form av frivillige over hele landet. Alle medlemmer som ønsker det, er velkomne til å engasjere seg som frivillige for Human-Etisk Forbund. 

Vi arbeider for et livssynsåpent samfunn i en sekulær stat

Når Human-Etisk Forbund mener noe i konkrete saker, er det alltid på grunnlag av verdiene som ligger i vårt humanistiske livssyn. Vi ønsker at felles etiske verdier som respekt for liv og menneskeverd, likestilling, rettferdighet, toleranse, gjensidighet og demokrati skal ligge til grunn for samfunnets politikk, i arbeids- og næringslivet, i utdanning og forskning og i den teknologiske utviklingen.

Seremonileverandør

Seremonier i regi av Human-Etisk Forbund har en klar humanistisk profil, uten innslag som kan oppfattes å være religionsutøvelse. Vi vil at alle som ønsker det skal få tilbud om humanistiske, verdige og høytidelige seremonier fra vugge til grav, uavhengig av hvor i landet de bor. 

Være til stede i samfunnsdebatten

Human-Etisk Forbund vil være en viktig og synlig pådriver for debatt om spørsmål som angår etiske verdier og det humanistiske menneskesynet. Vårt mål er å være til stede og sette dagsorden i saker som vedgår oss, på vegne av våre medlemmer. Vi reagerer og handler i saker der religion brukes til å legitimere forskjellsbehandling, undertrykkelse og forfølgelse av enkeltpersoner og grupperinger. Vi aksepterer ikke at religion gis privilegier i samfunnet, og fronter vårt prinsipielle standpunkt på dette når vi kan. Vi kritiserer ikke religiøse mennesker fordi de tror, men vi er kritiske når troen brukes for å diskriminere og når utøvelse av troen rammer andre.

I debatten har vi som mål å vise frem gode løsninger for en sekulær stat og et inkluderende, mangfoldig samfunn, og vi skal vise at en livssynsnøytral stat ikke betyr en verdinøytral stat. Vi skal være en klar stemme som beskytter mangfold og rett til religions- og livssynsfrihet.  

Vår største styrke er at vi har et kjent navn og et seremonitilbud som mange mennesker enten har opplevd selv eller kjenner til. Vi skal være garantister for at det fortsatt finnes en sterk stemme for en sekulær stat, et inkluderende samfunn og tilbud om verdige seremonier uten religiøst innhold. 

Pressesider

Jobbe internasjonalt for menneskerettigheter og humanistiske verdier

Forbundet arbeider for menneskerettighetene som felles verdigrunnlag i et samfunn med ulike kulturer og livssyn og mot statsreligionens privilegier. 

Menneskerettighetene som verdigrunnlag for mellommenneskelig samhandling gjelder
også internasjonalt. Human-Etisk Forbund støtter FNs og det internasjonale samfunns arbeid for å utvikle, realisere og forankre menneskerettighetene som grunnlag for samhandling i verdenssamfunnet.

Vårt internasjonale perspektiv kommer til utrykk blant annet i det internasjonale arbeidet vårt i samarbeid med Norsk Folkehjelp og deltagelse i demonstrasjoner for ytringsfrihet i regi av Amnesty Norge. Forbundet oppfordrer også medlemmer og ansatte til å være humanister og medmennesker, og å yte hjelp i den grad de kan til de som er verre stilte. Våre verdier kommer også til utrykk i Norsk humanistmanifest 2006 og Nordisk humanistmanifest 2016.