Hopp til hovedinnhold

Slik jobber viHuman-Etisk Forbund er et livssynssamfunn, en interesseorganisasjon og en seremonileverandør. Vi arbeider for å videreutvikle humanismen og bidra til at mennesker kan praktisere sitt humanistiske livssyn.

Som livssynssamfunn er Human-Etisk Forbund basert på medlemmenes felles livssyn, humanismen. Vi ønsker å organisere flest mulig av de som identifiserer seg med dette livssynet, blant annet ved å tilby en rekke livssynsaktiviteter. 

Alle medlemmer får tilbud og informasjon fra det fylkes- eller lokallaget de tilhører, basert på hvor de bor, og vi har et stort engasjement i form av frivillige over hele landet. Alle medlemmer som ønsker det, er velkomne til å engasjere seg som frivillige for Human-Etisk Forbund. 

Vi arbeider for et livssynsåpent samfunn i en sekulær stat

Når Human-Etisk Forbund mener noe i konkrete saker, er det alltid på grunnlag av verdiene som ligger i vårt humanistiske livssyn. Vi ønsker at felles etiske verdier som respekt for liv og menneskeverd, likestilling, rettferdighet, toleranse, gjensidighet og demokrati skal ligge til grunn for samfunnets politikk, i arbeids- og næringslivet, i utdanning og forskning og i den teknologiske utviklingen.

Seremonileverandør

Seremonier i regi av Human-Etisk Forbund har en klar humanistisk profil, uten innslag som kan oppfattes å være religionsutøvelse. Vi vil at alle som ønsker det skal få tilbud om humanistiske, verdige og høytidelige seremonier fra vugge til grav, uavhengig av hvor i landet de bor. 

Være til stede i samfunnsdebatten

Human-Etisk Forbund vil være en viktig og synlig pådriver for debatt om spørsmål som angår etiske verdier og det humanistiske menneskesynet. Vårt mål er å være til stede og sette dagsorden i saker som vedgår oss, på vegne av våre medlemmer. Vi reagerer og handler i saker der religion brukes til å legitimere forskjellsbehandling, undertrykkelse og forfølgelse av enkeltpersoner og grupperinger. Vi aksepterer ikke at religion gis privilegier i samfunnet, og fronter vårt prinsipielle standpunkt på dette når vi kan. Vi kritiserer ikke religiøse mennesker fordi de tror, men vi er kritiske når troen brukes for å diskriminere og når utøvelse av troen rammer andre.

I debatten har vi som mål å vise frem gode løsninger for en sekulær stat og et inkluderende, mangfoldig samfunn, og vi skal vise at en livssynsnøytral stat ikke betyr en verdinøytral stat. Vi skal være en klar stemme som beskytter mangfold og rett til religions- og livssynsfrihet.  

Vår største styrke er at vi har et kjent navn og et seremonitilbud som mange mennesker enten har opplevd selv eller kjenner til. Vi skal være garantister for at det fortsatt finnes en sterk stemme for en sekulær stat, et inkluderende samfunn og tilbud om verdige seremonier uten religiøst innhold. 

Pressesider

Internasjonalt arbeid for menneskerettigheter og humanistiske verdier

Vi jobber internasjonalt for å fremme humanistiske verdier som menneskerettigheter og demokrati, og for å bygge en sterk internasjonal humanistbevegelse gjennom faglig og organisatorisk samarbeid med humanistorganisasjoner i andre land.

Anerkjennelse og respekt for de universelle menneskerettighetene, demokrati og rettsstat er det beste forsvar mot ekstremisme og totalitære ideologier, enten de er religiøse eller politiske.

Human-Etisk Forbund arbeider for menneskerettighetene som fellesmenneskelig verdigrunnlag i et samfunn med ulike kulturer og livssyn, og mot statsreligionens privilegier. Gjennom arbeidet og nettverkene til Humanists International og European Humanist Federation har vi tilgang til viktige kanaler for påvirkning, blant annet i FN, EU, Europarådet og OSSE.

Arbeidet mot vold og overgrep begått overfor humanister og livssynsminoriteter, eller på bakgrunn av religiøs overbevisning, er en prioritet for Human-Etisk Forbund. Vi er en aktiv bidragsyter til den internasjonale kampanjen Humanists at Risk, og sørger gjennom denne for at forfulgte humanister  over hele verden får hjelp og støtte i en vanskelig situasjon.

En sterk global humanistbevegelse med aktive nasjonale organisasjoner på alle kontinent har større gjennomslagskraft på den internasjonale arenaen. Gjennom vårt medlemskap i den internasjonale humanistbevegelsen bidrar Human-Etisk Forbund med faglig og organisatorisk støtte til humanistiske søsterorganisasjoner i andre land.