Hopp til hovedinnhold

Nordisk humanistmanifest 2016

Nordisk Humanistmanifest 2016 utgjer dei nordiske humanistforbunda sitt idémessige fellesgrunnlag. Nynorsk versjon.

Manifestet

Humanismen er eit sekulært livssyn. Det har som utgangspunkt at menneska er del av naturen, fødd frie og med same menneskeverd og rettar, utstyrte med fornuft og samvit.

Humanistar meiner at det ikkje er noko førehandsbestemt meining med tilværet. Vi er frie til å finne meining og mål i eigne liv, gjennom individuell refleksjon, sosial samhandling og ved hjelp av den rike kultur vi menneske har skapa innan vitskap, filosofi og kunst.

Humanismen fremjar rasjonalitet. Kritisk undersøking, kunnskapsbasert argumentasjon og ein vitskapleg tenkemåte er våre beste verktøy for å skaffe oss påliteleg kunnskap om verda.

Humanistar oppmodar til kritisk gransking av alle idear og oppfatningar, også våre eigne. Vi bør finne fram til dei beste argumenta og freiste å endre våre meiningar og overtydingar når det viser seg at vi tek feil. Ytringsfridom er avgjerande for å kunne etterprøve meiningar i open debatt.

Humanistar reknar demokrati, rettsstat og menneskerettar for å vere grunnleggjande, rasjonelt grunngjevne verdiar. Vi er ein del av eit fellesskap og har ansvar for våre medmenneske og for miljøet, både lokalt og globalt. Vi må sikre at planeten vår er leveleg for komande generasjonar.

Humanismen fremjar likeverd for alle. Humanistar respekterer trusfridomen og alle sin rett til å velje eige livssyn. Staten bør vere sekulær og ikkje gje noko livssyn særskilde privilegier.


Dette er den nynorske omsetjinga av manifestet.
Sjå engelsk originalversjon | Sjå versjon på bokmål

Om manifestet

Nordisk humanistmanifest 2016 er utarbeidd av seks nordiske humanistorganisasjonar: Humanisterna i Sverige, Humanistisk Samfund i Danmark, Siðmennt på Island, dei finske humanistane i Suomen Humanistiliitto og dei finske fritenkarane i Vapaa-ajattelijain Liitto, i tillegg til Human-Etisk Forbund.

Alle organisasjonar, ved sine styrer, slutta seg til manifestet hausten 2016, i høve Human-Etisk Forbund sitt 60-års-jubileum. Manifestet er skrive på engelsk og seinare omsett til dei nordiske språka. I tillegg har den færøyske humanistorganisasjonen Húmanistafélag Föroya, som vart stifta i 2016, slutta seg til manifestet.

Nordisk Humanistmanifest 2016 utgjer dei nordiske humanistforbunda sitt idémessige fellesgrunnlag.

Seniorrådgjevar Arnfinn Pettersen forklarar kva manifestet er og ikkje er (Fritanke.no)

Les om bakgrunnen for manifestet (Fritanke.no)