Hopp til hovedinnhold

Humanisme som livssynHumanismen setter mennesket i sentrum. Mennesket er utstyrt med empati og medmenneskelighet, og vi er frie til å skape mening og mål for våre liv. Derfor er menneskene og livet selv målet for en humanist. Det er stort nok.

Det humanistiske livssynet er basert på fornuft og erfaring, og på rasjonell og kritisk tenkning. Medmenneskelighet og moralske verdier er også viktige byggesteiner i humanismen. 

Humanismen vokste ut av den samme tradisjonen som har inspirert mange av verdens fremste tenkere, nemlig tradisjonen for kritisk tenkning. Humanismen anser at de vitenskapelige metoder er vårt beste verktøy for å frembringe pålitelig kunnskap om verden, men vitenskapelige funn og teorier er ikke evige sannheter. 

Humanister avviser overnaturlige oppfatninger av virkeligheten. Det vil si at humanismen tar sitt utgangspunkt i at det ikke finnes noen gud. Selv om religion kan inneholde mange gode tanker, så er det, i følge humanismen, ikke den beste moralske rettesnoren for oss mennesker. I stedet forholder humanister seg til den etikken mennesker har utviklet gjennom tusenvis av år. 

FNs menneskerettighetserklæring viser et menneskesyn som er helt i tråd med Human-Etisk Forbunds syn på mennesket. 

Alle mennesker er født frie og like i verdighet og rettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet, og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd. (FNs menneskerettighetserklæring) 

Hva er et livssyn?

Et livssyn blir ofte inndelt i tre hoveddimensjoner, som er tett knyttet sammen: 

  • hva virkeligheten består i (virkelighetsoppfatning)
  • hva som er menneskets plass i denne virkeligheten (menneskesyn)
  • og hvordan menneskene bør leve sammen (etikk)

Alle religioner har et livssyn, men ikke alle livssyn er religiøse. Livssyn handler om hvordan man ser på verden, og inneholder oppfatninger om hva menneskelivet er og bør være. Religion tar utgangspunkt i tanken om at det finnes en gud eller flere guder. Disse gudene har skapt verden, og gjennom hellige skrifter og profeter viser de hvordan det er best å leve. Livssynet humanisme, derimot, tar utgangspunkt i at disse gudene ikke finnes. Humanismen har ingen eviggyldige skrifter eller sannheter hevet over kritikk.

Humanismens grunnmur

Den internasjonale paraplyorganisasjonen Humanists International, har laget en formulering som oppsummerer humanismen som livssyn. Den lyder som følger

Humanismen er et demokratisk, ikke-teistisk og etisk livssyn som fremholder menneskets rett til og ansvar for å forme og gi mening til sitt eget liv. Humanismen avviser overnaturlige oppfatninger av virkeligheten.

De nordiske humanistorganisasjonene har gått sammen om å lage et felles grunnlag for hva humanismen er, og hva vi står for. Nordisk humanistmanifest 2016 utgjør de nordiske humanistforbundenes idémessige fellesgrunnlag.

Er du humanist og vil støtte Human-Etisk Forbund i arbeidet for livssynsfrihet, menneskerettigheter og humanistiske verdier?
Les mer om medlemskap