Hopp til hovedinnhold

MDGs politikk 2021 - Mye bra, men har de gitt opp å skille stat og kirke?Hvilken politikk har Miljøpartiet De Grønne på de tre politikkområdene vi har plukket ut? La oss ta en titt!

Even gran og Lars-Petter Helgestad.PNGLars-Petter Helgestad og Even Gran fra politisk avdeling i Human-Etisk Forbund vurderer partienes partiprogrammer opp mot stortingsvalget i 2021.

  • I denne serien vurderer Lars-Petter Helgestad og Even Gran fra politisk avdeling i Human-Etisk Forbund de ulike partienes forslag til programmer for stortingsvalget 2021, i forkant av landsmøtene deres. Vuderingene tar utgangspunkt i Human-Etisk Forbunds politiske mål. Les mer om hvorfor vi evaluerer partienes politikk. 

 

HEF-mål 1: Sikring av demokrati, menneskerettigheter og ytringsfrihet 

Forslaget til partiprogram har mange konkrete tiltak for å styrke demokrati, inkludering, rettsstat og menneskerettigheter. Vi finner blant annet et kapittel om medier og offentlighet der det underliggende målet er å styrke ytringsfrihet og deltagelse. Partiet vil også grunnlovsfeste viktige rettsstatsprinsipper for å sikre oss mot totalitære krefter i framtida 

Samlet sett er dette bestått fra MDG. Det betyr ikke at vi nødvendigvis er enig i alle de konkrete tiltakene som MDG foreslår. Hvorvidt det er riktig å senke stemmerettsalderen til 16 år får andre ta stilling til. Men bevisstheten og den underliggende viljen hos MDG til å styrke etterlevelsen av de overordnede idealene, er tydelig og god 

HEF-mål 2: Mer kunnskap om vitenskap og kritisk tenkning 

Her er det mer slunkent. Rett og slett helt tomt. Vi finner ingen programpunkter som tar til orde for mer vitenskap og kritisk tenkning i skolen, eller blant folket generelt.  

Vi tviler ikke på at MDG er bevisste på hvor viktig det er å legge vitenskapen til grunn når man skal løse felles utfordringer. Dette er tydelig blant annet i de fyldige kapitlene om naturvern og klimapolitikk.  

MDG har tidligere hatt en liberal og inkluderende holdning til alternative behandlingsformer, men alle formuleringer i denne retningen ble fjernet fra arbeidsprogrammet på landsmøtet i 2017. Et forslag til årets landsmøte om å gjeninnføre momsfritaket for alternative behandlere (som forsvant ved nyttår), blir enstemmig avvist av programkomiteen. Det samme gjelder et forslag om å styrke andelen ikke-medikamentelle  behandlingsformer. Begrunnelsen for avslaget lyder som følger: «Når vi i MDG følger vitenskapelig konsensus i klimapolitikken må dette gjelde hele politikken, uansett hvor spennende og sympatisk kunst-, musikk- og sanseterapi fremstår». 

Vi vil råde MDG til å legge inn et punkt om å styrke opplæringen i vitenskapelig kritisk tenkning i skolen, samt øke bevisstheten rundt dette i befolkningen generelt. Partiet har hele 32 til dels svært konkrete tiltakspunkter under skolen, så det burde være mulig å få inn et punkt om kritisk tenkning også 

HEF-mål 3: Full likestilling mellom livssyn i en sekulær stat 

MDG ønsker livssynsfrihet og er tydelige på at de vil bekjempe diskriminering, også på livssynsområdetDet er selvsagt bra. Vi vil også rose MDG for begrepsbruken, selv om den ikke gjennomføres konsekventMDG bruker bl.a. begrepet «religiøse og ikke-religiøse livssynssamfun – en mye mer presis betegnelse enn det vanlige «tros- og livssynsamfunn» eller begrepsparet «religion og livssyn».  

Blant enkeltpunktene vi noterer oss som positive, er at partiet vil at «alle skal sikres mulighet til å motta åndelige eller eksistensielle samtaler i livskriser og for å markere livets faser». Vi finner også et enkeltpunkt om at «eldre og syke i institusjoner kan få sjelesørgere fra den tros- eller livssynsretningen de måtte ønske»Intensjonen her er selvsagt helt utmerket, men vi stusser over at de ikke har lagt inn tilsvarende forslag når det gjelder Forsvaret, sykehus, utdanningssektoren og i kriminalomsorgen – områder der denne problematikken er minst like aktuell.  

Andre konkrete punkt som er helt i tråd med HEFs livssynspolitiske linje er ønsket om en livssynsnøytral ekteskapslov og innføring av borgerlig vigsel for alle ekteskapsinngåelserTo andre innertiere er at MDG vil gi kommunene ansvaret for gravplassforvaltningen og legge til rette for flere livssynsåpne seremonirom.  

Men så kommer vi til en alvorlig mangel: 

MDG nevner ikke noe om at stat og kirke bør holdes adskilt. De skriver ingenting om at den pågående adskillelsesprosessen ikke er i mål og bør fullføresSkulle man tro MDG, er skilsmissen mellom staten og kirken allerede ferdigstilt. De skriver ingenting om den forskjellsbehandlende støtteordningen eller grunnlovsparagrafene som fremdeles gir Den norske kirke en særstilling som «folkekirke» og pålegger Kongen å bekjenne seg til den evangelisk-lutherske religion.  

Trolig er MDG mer på HEFs linje i disse spørsmålene enn programforslaget kan tyde på. Partiet stemte i hvert fall for Venstre og SVs forslag om en endelig avskaffelse av statskirkeordningen på Stortinget i fjor vår 

Men her er det programforslaget som skal vurderes, og det blir for tynt når MDG bare slår fast overordnede (og selvsagte) prinsipper om at man bør likebehandle tros- og livssynssamfunn og at forkynnende aktiviteter på institusjoner skal være frivillig. Her mangler det konkretiseringer. Hva med støtteordningene? Hva med skolegudstjenester?  

Og ikke minst: Hva med formålsparagrafene i skole og barnehage? I programmet som gjelder nå, fram til 2021, skriver partiet at de vil ha en livssynsnøytral formålsparagraf for skolen og barnehage. Dette er fjernet i det nye programforslagetEt forslag til helgas landsmøte om å stryke ordet «kristen» i skolens formålsparagraf blir avvist av programkomiteen med ti mot fire stemmer. Hvis dette blir vedtatt beveger partiet seg opplagt i en retning som gir minus i HEF-boka.  

Partiet har også funnet plass til et punkt om å «utrede muligheten for flerbruk av enkelte kirker». Her aner vi en underliggende statskirkelig tankegang, som partiet burde kvitte seg med. Det er jo ingen grunn til at staten eller MDG skal blande seg borti hvordan kristne trossamfunn bruker kirkene sine, hvis stat og kirke er skilt.  

Når det gjelder livssynslikestilling i en sekulær stat mangler MDG mye kjøtt på beinet for å få full score. På dette punktet er det vesentlige mangler i MDGs forslag til partiprogram 

Les om de ulike partiene her

Listen oppdateres etter hvert som partiene
har sine landsmøter utover våren.

Rødt

Miljøpartiet de grønne

Arbeiderpartiet

Venstre

Sosialistisk Venstreparti

Kristelig Folkeparti

Fremskrittspartiet

Høyre