Hopp til hovedinnhold

Nei Ap, stat og kirke er ikke skilt ennåHvilken politikk har Arbeiderpartiet på de tre politikkområdene vi har plukket ut? La oss ta en titt!

Even gran og Lars-Petter Helgestad.PNGLars-Petter Helgestad og Even Gran fra politisk avdeling i Human-Etisk Forbund vurderer partienes partiprogrammer opp mot stortingsvalget i 2021.

  • I denne serien vurderer Lars-Petter Helgestad og Even Gran fra politisk avdeling i Human-Etisk Forbund de ulike partienes forslag til programmer for stortingsvalget 2021, i forkant av landsmøtene deres. Vuderingene tar utgangspunkt i Human-Etisk Forbunds politiske mål. Les mer om hvorfor vi evaluerer partienes politikk. 

 

HEF-mål 1: Sikring av demokrati, menneskerettigheter og ytringsfrihet 

Arbeiderpartiet har det grunnleggende og prinsipielle på stell. De vil jobbe mot innskrenkning av menneskerettighetene og kjempe mot folkeretts- og menneskerettsbrudd uansett hvor de måtte finne sted. De vil styrke demokratiets stilling i verden gjennom å støtte opp under frie medier og uavhengige domstoler.  

Det er jo også fint hvis den praktiske politikken følger i samme spor, og vi finner mange forslag der den underliggende hensikten er å styrke ytringsfriheten og sikre mer åpenhet. Men selv om viljen er god, er Arbeiderpartiets program på dette området preget av generelle formuleringer der man vil «styrke»«satse på» eller «videreutvikle» ulike ting. Konkrete og mer forpliktende tiltak kunne ha vært mer framtredende.  

HEF-mål 2: Mer kunnskap om vitenskap og kritisk tenkning 

Her scorer Ap godt. De ønsker å innføre en sjette grunnleggende ferdighet i skolen «med vekt på kreativitet, innovasjon, problemløsning, kildekritikk og kritisk tenkning». Dette gir selvsagt full score på HEF-barometeret. Ap ønsker også å lage en nasjonal strategi mot falske nyheter, noe som er helt supert! 

Hvis Ap ønsker å videreutvikle politikken på dette områdetforeslår vi å lage en nasjonal strategi for å styrke kritisk tenkning også i den voksne befolkningen. For det er virkelig ikke bare ungdommer som trenger å styrkes på dette området! 

HEF-mål 3: Full likestilling mellom livssyn i en sekulær stat 

Arbeiderpartiet ønsker et livssynsåpent samfunn, hvor alle har respekt for og kunnskap om andres tro, livssyn eller ikke-tro. På et overordnet plan er selvsagt dette helt utmerket. De har også med en fin formulering om at det er en menneskerettighet å tro, skifte tro eller ikke å tro, samt en presisering av at tros- og livssynssamfunn er viktige i manges liv.  

Ap vil også stille krav om at «offentlige institusjoner som sykehus, sykehjem og fengsler tilrettelegger for at pasienter og innsatte får anledning til å utøve sin tro og sitt livssyn». Dette er meget bra! Selv om de glemte å nevne Forsvaret, som kanskje er den offentlige instansen som har kommet lengst i dette arbeidet, er det godt å se at Ap legger seg på en livssynsåpen linje i dette viktige arbeidet.  

Vi liker også Aps mål om å «sikre barns medvirkning og selvbestemmelse i spørsmål om tro og livssyn». Human-Etisk Forbund mener generelt sett at barnets rettigheter må styrkes på bekostning av foreldreretten, så her er vi på linje.  

Men så finner vi dessverre også en del ting som trekker ned. Hovedinnvendingen vår er en formulering om at «Norge har en kristen og humanistisk arv, som vi tar med oss i møte med et stadig mer mangfoldig samfunn».  

I internasjonale menneskerettighetsorganer advares det stadig om hvor ekskluderende og skadelig det er å knytte nasjonal identitet til en utvalgt religion eller livssyn, og det er nettopp det Arbeiderpartiet gjør herFormuleringen oppretter et implisitt et skille mellom «oss» på den ene siden – dvs. bærerne av Norges kristne og humanistiske arv – og «dem» som vi møter der ute i det stadig mer mangfoldige samfunnet. Det er fint å være åpen og gjestfri, men «dem» er jo ikke gjesterDe er fullverdige borgereAp ville ha levd bedre opp til sitt slagord «alle skal med» om de hadde fjernet programformuleringer av denne typen.  

Det som ellers dominerer Arbeiderpartiets tros- og livssynspolitikk anno 2021 er ønsket om kontrollDe vil blant annet utarbeide en samfunnskontrakt med trossamfunn som mottar offentlig finansiering, blant annet for å sikre at de jobber «aktivt for integrering, bedre likestilling og økt kunnskap om norske lover».  

Dette er gode intensjoner, men er det meningen at også Den norske kirke skal skrive under en slik kontrakt? Hva med Human-Etisk Forbund? Det hadde vært fint om Ap kunne vært mer spesifikke hersiden dette dessverre fort kan oppfattes som en mistillitserklæring mot enkeltgrupper, og dermed høyne konfliktnivået i strid med intensjonene.  

Vi finner også en del strenge krav til opplæring når det gjelder personer som kommer til Norge for å praktisere som religiøse ledereAp foreslår videre at organer som forvalter offentlig tilskudd på vegne av trossamfunn, må være demokratisk valgt og ha minst 40 prosent representasjon av hvert kjønn. Igjen er intensjonene gode, men det er en utfordring å finne en utforming som både ivaretar intensjonen, unngår å skape mistillit, samt ivaretar trossamfunnenes rett til å styre seg selv. 

Et annet forslag i samme retning, er at Ap ønsker full åpenhet om gaver og finansiering til trossamfunnÅpenhet er jo en god ting, men igjen er det fristende å spørre om hvordan dette vil slå ut for Den norske kirke. Betyr det at den anonyme kollekten i gudstjenestene må avvikles? Eller handler kanskje ikke dette så veldig mye om Den norske kirke? I så fall burde Ap bli tydeligere på hva de mener.  

Det som er mest synd med Arbeiderpartiets tros- og livssynspolitikk er imidlertid det som ikke står der.  

Vi er definitivt ikke i mål med å skille stat og kirke i Norge ennå, men i Aps programforslag finner vi ingenting om detteIngenting om skolegudstjenester, religionsfaget i skolen, gravplassforvaltning, eller jobben som gjenstår.  

Det virker som de har slått seg til ro med saken, og konkludert med at «nå er stat og kirke skilt»selv om dette ikke er tilfelleIkke så overraskende egentlig når vi kjenner Aps holdning i denne saken historisk sett, men like fullt skuffende.  

Vi har ikke funnet noen offentlig oversikt hos Ap over endringsforslag til programutkastet, og hvordan de har blitt behandlet av programkomiteen. Slike forslag er derfor ikke omtalt.  

Les om de ulike partiene her

Listen oppdateres etter hvert som partiene
har sine landsmøter utover våren.

Rødt

Miljøpartiet de grønne

Arbeiderpartiet

Venstre

Sosialistisk Venstreparti

Kristelig Folkeparti

Fremskrittspartiet

Høyre