Hopp til hovedinnhold

Hvem er de amerikanske sekulære?

Mange sekulære i USA føler de må holde livssynet sitt skjult, spesielt de som bor i de mest religiøse delene av landet, ifølge en undersøkelse som kom tidligere i år.
Skrevet av Politisk rådgiver Even Gran Nyheter

I mai lanserte organisasjonen American Atheists den største undersøkelsen som noen gang er gjennomført blant ikke-religiøse i USA. Undersøkelsen ble satt opp av deltagere under American Atheists årskonferanse på våren 2019, og i fjor høst ble den sendt ut til et utvalg personer over 18 år som identifiserer seg selv som sekulære eller ikke-religiøse.

Rundt 34.000 personer svarte på undersøkelsen.

– Helt siden USA ble grunnlagt, har ikke-religiøse vært en viktig men usynlig del av det amerikanske samfunnet. Selv om de ikke-religiøse utgjør en stadig økende andel av befolkningen, vet vi overraskende lite om dem. Dette prøver vi å gjøre noe med i denne undersøkelsen, heter det i innledningen.

Even Gran har tidligere skrevet om bok om sekulære amerikaneres kamp for å beholde skillet mellom stat og kirke. Les mer her

Hvite med utdannelse

Grunnvariablene tyder svarene på at ikke-religiøse amerikanere er en hvit og velutdannet gruppe.

92,4 prosent av de spurte oppgir at de er hvite, mot rundt 60 prosent befolkningen generelt. Alle de andre gruppene er tilsvarende underrepresentert. 5,7 prosent av de sekulære oppgir å ha latinamerikansk bakgrunn, mot 18,5 prosent i befolkningen. Afroamerikanere er enda sterkere underrepresentert. Bare 2,7 prosent av de ikke-religiøse i undersøkelsen oppgir å tilhøre denne gruppen, mot 13,4 prosent i befolkningen.

Også når det gjelder utdanning er det en skjevfordeling. Rundt 70 prosent oppgir å ha universitets/høgskolegrad ut over videregående skole (high school). Tilsvarende tall i befolkningen er om lag 45 prosent.

LHBT-personer overrepresentert

Den sekulære bevegelsen, også i USA, er opptatt av rettighetene til LHBT- og transpersoner. Dette viser seg i en klar overrepresentasjon av LHBT-personer i utvalget. 23 prosent av de spurte identifiserer seg som «LGBTQ». Andelen i befolkningen er ca. 4,5 prosent. 3,6 prosent har krysset av for at de er transkjønnet eller at de ikke vil knytte seg til et kjønn. Her ligger landsgjennomsnittet på rundt 0,6 prosent.

Det er ellers en overvekt av menn blant de spurte; 58 prosent menn mot 40 prosent kvinner.

Ifølge rapporten er det tre ganger flere, blant de under 35, som svarer at de er transkjønnet eller som ikke ønsker å knytte seg til et kjønn (transgender and gender nonconforming – TGNC), sammenlignet med befolkningen generelt.

Merkelappen «ateist» er mest populær

Den ikke-religiøse, sekulære bevegelsen i USA bruker mange merkelapper om seg selv. Av disse er «ateist» som er mest populær, skal vi tro undersøkelsen. 57 prosent foretrekker denne merkelappen om de må velge én. På andreplass kommer «humanist» med 14 prosent.

De andre merkelappene, «ikke-religiøs, agnostiker, skeptiker, fritenker eller sekulær» får lavere oppslutning, fra sju prosent oppslutning og nedover.

Sekulære sliter mer i religiøse områder

Flere enn halvparten av de spurte oppga å ha hatt negative erfaringer på grunn av sin ikke-religiøse identitet. Rundt 58 prosent oppga å ha opplevd negative tilbakemeldinger på nettet, mens ca. 55 prosent oppga å ha opplevd dette i familien.

Mange av de unge sekulære oppga at familiene deres ikke anerkjenner livssynet deres. Én av fem under 25 år svarte at de holder meningene sine skjult for foreldrene. Av de under 25 som hadde fortalt foreldrene hvor de står livssynsmessig, svarte rundt en tredel at foreldrene ikke støtter dem. Undersøkelsen fant også at denne gruppa har en mye høyere sannsynlighet for å slite med depresjon, enn de som har foreldre som støtter dem.

Undersøkelsen fant at det er rundt 2,5 ganger større sjanse for å oppleve depresjon, utenforskap og diskriminering hvis man bor i et område med høy grad av religiøs tro, enn hvis man bor i mer sekulære områder av landet. Problemet øker også hvis den spurte er svart eller har latinamerikansk bakgrunn.

Rundt 30 prosent oppga å ha hatt negative opplevelser knyttet til sitt livssyn i utdanningssystemet, mens rundt 20 prosent oppga å ha hatt negative opplevelser på jobben på grunn av sitt ikke-religiøse livssyn.

Kan ikke generaliseres

Ingen av tallene i undersøkelsen er egentlig sammenlignbare med tilsvarende tall fra befolkningen generelt. Vi vet derfor ikke om sekulære er mer utsatt for depresjon og diskriminering med mer enn gjennomsnittet.

Det understrekes i metodekapittelet at det er problematisk å bruke undersøkelsen til å si noe generelt om sekulære i USA, ettersom utvalget ikke er representativt sammensatt.

Les hele undersøkelsen her: https://www.secularsurvey.org/

Sjekk noen av de mange artiklene Fritanke.no har skrevet om den sekulære bevegelsen i USA: