Hopp til hovedinnhold

Ny kirke på Nesodden?

Nesodden kommune bør prioritere et livssynsnøytralt seremonilokale for alle. Den norske kirke vil kanskje ikke betrakte dette som den beste løsningen for dem, men for Nesoddens innbyggere vil det bli en likeverdig og inkluderende løsning.
Skrevet av Rikke Øen – Leder Human-Etisk Forbund Follo lokallag Nyheter Nyheter Akershus Seremonirom for alle HEF i media

Dette leserinnlegget stod på trykk som et intervju i Akershus Amstidende, 05.01.20

Nesodden kommunestyre har i sin siste kommuneplan vedtatt at:

Nesodden er et inkluderende, tolerant og raust samfunn. Verdien likeverdig betyr at alle

  • er like mye verdt, uavhengig av sosial status, økonomi, kjønn, seksuell legning, livssyn, etnisitet, funksjonsevne eller alder
  • skal møtes på en respektfull og inkluderende måte
  • skal ivareta mangfold og fellesskap

Nesodden kirkelige fellesråd og biskopen ønsker en ny kirke på Nesodden.
Spørsmålet er om Nesoddens innbyggere trenger en kirke, og om dette skal bli et bygg kun for de kristne? I følge Nesodden kirkelig fellesråds analyse vedrørende behov for nytt kirkebygg for seremonier etc, belyser de et behov som ikke bare Den norske kirkes medlemmer har, men som berører alle Nesoddens innbyggere. Når det gjelder verdige lokaler for nøytrale seremonirom, finnes det i dag etter kommunens vurdering få eller ingen lokaler som oppfyller kravene til et slikt rom.

I 2018 var 60,8% av Nesoddens innbyggerne medlemmer i Den norske kirke, og medlemstallet er synkende. En eventuell ny kirke vil bli vigslet, og det betyr at bare Den norske kirkes sine seremonier som kan avholdes der. De øvrige 39,2%, som utgjør ca 7500 innbyggere, vil ikke være inkludert.

Disse har også et likeverdig behov for seremonirom.

Hvis en ny kirke koster ca. 100 millioner kroner, vil Nesodden kommune i tillegg få en utgift på 13 millioner kroner. Disse midlene fordeles til de andre tros- og livssyns­organisasjonene som har medlemmer bosatt i Nesodden kommune. Dersom kommunen i stedet velger å bygge et livssynsnøytralt seremonirom vil ingen grupper være forfordelt, og den ekstra utgiften vil falle bort.

Nesodden kommune bør derfor heller bygge et livssynsnøytralt seremonilokale som kan brukes av alle tros- og livssynsorganisasjoner, også Den norske kirke. Da vil det finnes et verdig felles seremonilokale som kan brukes av alle når for eksempel store ulykker rammer, ved alle gravferder, alle konfirmasjoner, ved Den norske kirkes gudstjenester når kommunens kirker er for små og til offentlige sorg- og minnemarkeringer for eksempel i kommunal regi.

Et slikt kommunalt seremonilokale vil også kunne fungere som en del av et kommunalt kulturhus og være et rom for de store anledningene og kulturbegivenhetene på Nesodden. Den norske kirke vil kanskje ikke betrakte dette som den beste løsningen for dem, men for Nesoddens innbyggere vil det bli en likeverdig og inkluderende løsning.