Hopp til hovedinnhold

Europeisk tilbakeslag for kvinner og LHBTI-personer

Et utkast til resolusjon (felles uttalelse) om religionsfrihet på arbeidsplassen kan gi backlash for kvinners- og LHBTI-rettigheter.
Skrevet av Trond Enger - generalsekretær i Human-Etisk Forbund Nyheter Menneskerettigheter Internasjonalt arbeid

Teksten legges frem for Europarådet denne uken og føyer seg inn i den stadig mer populistiske og religionsstyrte politiske hverdagen i Europa. Human-Etisk Forbund er bekymret over forslaget, som under dekke av å fremme religiøs toleranse, heller vil kunne bukes til diskriminering av særlig utsatte grupper.

Et mønster av diskriminering forkledd som toleranse

I dag (onsdag 29.januar) skal Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) ta stilling til resolusjonen. Vedtas den, vil domstoler kunne vektlegge religiøse følelser på bekostning av prinsippet om likebehandling og ikke-diskriminering på europeiske arbeidsplasser. Dette kan bety at leger i Norge i fremtiden vil kunne reservere seg mot for eksempel å henvise til abort grunnet sin religiøse overbevisning. Vi ser allerede innstramminger i abortloven og i homofiles rettigheter i land der religiøse grupper har stor politisk makt, som Polen og USA.

Resolusjonsforslaget er i vår forståelse en del av et pågående politisk prosjekt, fremmet av noen av Europas mest reaksjonære parlamentarikere med støtte fra den evangelisk-kristne bevegelsen, men også med tette bånd til både den romersk-katolske og den ortodokse kirken. Målet er å innskrenke staters menneskerettighetsforpliktelser innen særlig seksuell og reproduktiv helse, kvinners og LHBTI-personers rettigheter. Metoden er å endre mulighetsrommet for skjønnsmessig lovtolkning gjennom subtile språklige endringer av vedtatte dokumenter i internasjonale fora.

Stikk i strid med Europarådets visjon om å garantere og styrke menneskerettighetene for alle Europas innbyggere, vil denne resolusjonen etter vårt skjønn true rettighetene til noen av de mest sårbare gruppene i våre samfunn, og åpne en Pandoras eske der fundamentale prinsipper om ikke-diskriminering vil risikere å miste mye av sin betydning.

Norske stortingspolitikeres medansvar

Norske stortingsrepresentanter som utgjør Norges delegasjon til PACE tilhører ulike fraksjoner i parlamentarikerforsamlingen, inkludert partigrupper der den foreslåtte resolusjonen har sterke støttespillere. Slik kan norske stortingspolitikere bli medansvarlige i at homofiles rettigheter kommer under ytterligere press i mange europeiske land.

Human-Etisk Forbund har derfor sendt et brev til alle de norske representantene, med en innstendig oppfordring om å stemme nei. Vi ønsket med dette å rette våre folkevalgtes oppmerksomhet mot det vi oppfatter som et forsøk på å uthule det fundamentale menneskerettighetsgrunnlaget i Europa, og mener at det er svært viktig at norske parlamentarikere forstår rekkevidden dersom resolusjonen blir vedtatt.

Saken viser tydelig at menneskerettighetene ikke kan tas for gitt og at vi er avhengige av et aktivt forsvar av oppnådde rettigheter for å hindre tilbakeslag - tilbakeslag som vil ramme Europas mest utsatte grupper.