Hopp til hovedinnhold

Den norske kirke driver ulovlig, i strid med GDPR

Kirkens register på rundt 130.000 udøpte barn bryter med GDPR og er ulovlig. Human-Etisk Forbund krever at kirken enten sletter registeret eller innhenter samtykke fra alle.

Human-Etisk Forbund har sendt et brev til Den norske kirke, der vi krever at kirken rydder opp i det såkalte «tilhørig»-registeret sitt. Vi mener registeret er i strid med EUs nye personverndirektiv GDPR, og derfor ulovlig. 

Hvorfor mener vi det? Hva er en «tilhørig»? Les videre. 

130.000 registrert uten samtykke

Visste du at Den norske kirke siden 1997 har registrert alle nyfødte barn i Norge som «tilhørige» hvis minst én av foreldrene er medlem? Dette har foregått uten at foreldrene eller noen andre har fått beskjed. Registeret inneholder ca. 130.000 navn på norske barn og ungdommer under 18 år. 

Til tross for dette: De fleste kjenner ikke til ordningen. Kanskje gjelder det ditt barn? 

Regnes i praksis som «kirkemedlemmer»

Mange av barna som registreres som «tilhørige» ved fødselen, blir døpt. Da går de over til å bli fullverdige medlemmer i kirken. Resten av de «tilhørige» er barn som foreldrene velger ikke å døpe. Men selv om barna ikke blir døpt, blir de stående i registeret til de fyller 18 år.  

Årsaken til at kirken gjør dette, er Kirkelovens §3 som blant annet sier at barn av kirkemedlemmer skal registreres som tilhørig i Den norske kirke, og at disse skal føres opp i medlemsregisteret.

De 130.000 «tilhørige» regnes som kirkemedlemmer i all statistikk. De regnes også med i «kirkemedlemstallet» som brukes for å beregne offentlig støtte til de andre tros- og livssynsamfunnene.

Får ikke lenger nye tilhørige fra Folkeregisteret

I fjor høst satte Folkeregisteret en stopper for nye navn inn i kirkens tilhørigregister. Den norske kirke får ikke lenger fortløpende beskjed fra Folkeregisteret om nyfødte barn av medlemmer. Dette regnes som sensitiv personinformasjon som Folkeregisteret ikke har lov til å dele ut til et selvstendig privat rettssubjekt, som Den norske kirke gikk over til å bli den 1.1.2017.

Det betyr i praksis at tilhørigordningen vil fases ut i løpet av de kommende 18 årene hvis ikke annet skjer.

Problemet er likevel ikke løst.

Oppfyller ikke kravet til unntak

I mai i fjor trådte EUs nye personvernregler GDPR i kraft. Et sentralt poeng i de nye reglene, er at all registrering og behandling av personopplysninger må skje med aktivt samtykke.

Det er mulig å få unntak, men det er veldig strengt. En mulighet til å få unntak er hvis du kan dokumentere at selve innhentingen av samtykke gjør det umulig for deg å oppfylle en lovpålagt oppgave.

Kan Den norske kirke påberope seg dette? Human-Etisk Forbund mener nei.

Vi mener at det å be om samtykke ikke hindrer Den norske kirke fra å oppfylle Kirkelovens krav om at barn av kirkemedlemmer skal føres inn som tilhørige. Dette kan kirken fint greie selv om man ber om samtykke, slik andre trossamfunn gjør.

Dermed oppfyller ikke kirken unntakskravet i GDPR, og er følgelig forpliktet til å be om samtykke.

GDPR står over norsk lov

Det til side, så er også norsk lov underordnet GDPR. I den grad GDPR kommer i strid med Kirkelovens krav om tilhørigregistrering, så er det GDPR som går foran. Kirkens ønske om å unngå det ressurskrevende arbeidet med å innhente samtykke for 130.000 personer har ingen vekt i denne sammenhengen.

I tillegg kommer informasjonsplikten i GDPR. Selv om kirken hadde rett til å føre opp udøpte barn uten samtykke, har de en plikt til å informere barna og foresatte om at deres personopplysninger registreres og behandles. Dette har kirken ikke gjort.

Dagens tilhørigregister på rundt 130.000 navn, er derfor ulovlig.

For å få slutt på ulovlighetene krever Human-Etisk Forbund at Den norske kirke gjør en av to ting:

Enten:

  • Sletter hele registeret over tilhørige

Eller:

  • Skaffer gyldig samtykke i tråd med GDPR fra alle de 130.000 registrerte (fra foreldrene for de under 15 år, og fra den tilhørige selv for de som har fylt 15 år).

– Kirken må følge samme regler som oss andre 

Generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Trond Enger, presiserer at hensikten med utspillet er livssynslikestilling – at staten må behandle alle tros- og livssynsamfunn likt. 

– Det kan ikke være sånn at Den norske kirke får lov til å bryte et regelverk som alle vi andre må følge. GPDR har strammet inn reglene for alle. Det er rimelig at kravene også må gjelde Den norske kirke. Kirken kan ikke få noen særregler og unntak, sier han.

Enger legger til at Human-Etisk Forbund ikke gjør dette fordi de vil Den norske kirke noe vondt, men fordi det er på høy tid at også Den norske kirke begynner å ta personvern på alvor.  

– Våre medlemmer har levd med konsekvensene av Den norske kirkes lemfeldige omgang med personopplysninger i 20 år. Derfor er dette en sak også for oss. Kirken forvalter det nest største personregisteret i Norge etter Folkeregisteret, men bryter personvernreglene og GDPR på en åpenbar måte. Vi forventer at det blir en rask slutt på dette, sier Enger.  

– Svaret fra kirken holder ikke

Brevet fra Human-Etisk Forbund til Den norske kirke er datert den 5. juni 2019 med svarfrist den 17. juni 2019. 

Kirken svarte innen fristen. De peker på at føringen av tilhørige er et lovkrav og således innenfor regelverket. Kirken mener videre de har oppfylt sine forpliktelser til å informere gjennom den generelle personvernerklæringen på kirkens nettsted, samt at også de tilhørige får invitasjon til dåp og ulike trosopplæringstiltak.

Leder for politisk avdeling i Human-Etisk Forbund, Lars-Petter Helgestad er ikke overbevist. 

– Vi blir ikke beroliget av dette svaret. Dette er ikke i tråd med reglene i GDPR, så her har kirken en jobb å gjøre, sier han

Human-Etisk Forbund vurderer å melde saken inn for Datatilsynet, men har ikke bestemt seg ennå. Les mer i Fri tanke

Human-Etisk Forbunds brev er basert på en juridisk utredning fra advokatfirmaet Bull & Co.

Les brevet fra Human-Etisk Forbund til Den norske kirke

Sjekk om ditt barn står som tilhørig

Send barnets fulle navn og fødselsdato (ikke personnummer) på epost til "[email protected]"