Hopp til hovedinnhold

Taper millioner i kommunal støtte

Human-Etisk Forbund og andre tros- og livssynssamfunn får jevnt over mindre støtte enn de har krav på fra kommunene. Det viser en rapport fra fylkeslaget i Buskerud.

Human-Etisk Forbunds fylkeslag i Buskerud har besøkt fylkets kommuner og kartlagt den administrative og økonomiske behandlingen av tilskudd til tros- og livssynssamfunn. 17 av 21 kommuner i Buskerud er undersøkt. Rapporten viser at den kommunale støtten varierer mye i forhold til hva som er lovpålagt. Én kommune har betalt for mye, mens resten har betalt for lite.

Samlet sett betalte Buskeruds kommuner i overkant av 1,5 millioner kroner for lite til tros- og livssynssamfunnene utenfor Den norske kirke. Fylkeslaget har estimert at dette gir rundt 25 millioner for lite i utbetalinger på landsbasis. For Human-Etisk Forbund alene utgjør dette over fire millioner i manglende støtte.

21 000 enkeltvedtak – Staten bør overta

Hvert år fatter Norges kommuner til sammen 21 000 enkeltvedtak om tilskudd til totalt 749 tros- og livssynssamfunn. Kombinert med vanskelige lover og forskrifter, samt manglende kapasitet og kompetanse, gir rom for feil.

– Det er et krevende og utdatert lovverk kommunene må forholde seg til. Undersøkelsen viser at det er behov for en ny lov som sikrer likebehandling av alle tros- og livssynssamfunn, sier generalsekretær Kristin Mile.

Hun mener det haster med å få på plass en ny, felles lov for tros- og livssynssamfunn, som også inkluderer Den norske kirke. Mile håper at kulturministeren vektlegger Stålsett-utvalgets rapport fra 2013, der en av anbefalingene var at Staten overtar ansvaret for finansieringen av livssyn og religionsutøvelse. Inntil da bør ordningen med kommunale tilskudd forenkles.

Stusset over varierende tilskudd

HEFs fylkeslag i Buskerud har i flere år undret seg over de svært varierende støtteinnbetalingene fra kommunene. I 2013 satte de derfor ned en arbeidsgruppe som skulle gå gjennom praksisen til fylkets kommuner. De sendte ut et spørreskjema til samtlige 21 kommuner i fylket og fikk svar fra 17 av dem, som de senere har samarbeidet med.

– De fleste kommunene satte pris på undersøkelsen som ga dem en mulighet til å gjennomgå lover og forskrifter som det langt fra er lett å tolke for få ansatte i små kommuner. Vi fant at ut at det var omtrent ti prosent feil i tildelingene, de fleste hadde gitt for lite, sier prosjektleder Nils Nordenstrøm.

Utvalget som har foretatt kartleggingen i Buskerud har bestått av Nils Nordenstrøm (leder), Hanne Morberg og Knut Vogt Engeland. Bjørg Haaland har vært sekretær.


Last ned rapporten: 
Rapport-Tilskudd fra kommunene til tros- og livssynssamfunn i Buskerud.pdf

Les mer om saken: