Hopp til hovedinnhold

Felthumanister i Forsvaret

Nå er det for første gang mulig å søke på jobb som felthumanist og feltimam i Forsvaret.

Det skjer etter at soldater i flere år har etterspurt alternativer til feltpresten – noe som blant annet kommer frem i en fersk undersøkelse fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Human-Etisk Forbund (HEF) har hatt en sentral rolle i utformingen av stillingen som felthumanist.

 – Vi skulle helst sett at Forsvaret i utgangspunktet hadde hatt livssynsuavhengige samtalepartnere, og tilkalte prester eller tilsvarende ved behov. Men Forsvaret ønsker å bygge videre på dagens ordning med feltprester, sier Kristin Mile, generalsekretær i HEF. 

HEFs syn har støtte i FFIs undersøkelse, som viser at de fleste soldatene ikke føler tilhørighet til en spesiell tro.

 – For oss er det viktigste å bidra til at soldatene nå vil få et bredere tilbud, sier Mile.

Ønsket av soldatene

 – Norge blir stadig mer mangfoldig. Undersøkelser viser at mange av soldatene ønsker alternativer til feltpresten. Det er bra at Forsvaret nå tar samfunnsutviklingen på alvor og inkluderer flere livssyn i tilbudet sitt, sier Mile.

FFI - foretrukket rådgiver ved behov for samtale
Se hele undersøkelsen fra FFI (pdf)

I dag arbeider ca. 60 feltprester i Forsvaret. I første omgang lyses det nå ut én stilling som felthumanist og én stilling som feltimam. Det er Forsvaret som vil ha ansvaret for ansettelsesforholdene, men Human-Etisk Forbund skal gi faglig oppfølging og føre tilsyn med felthumanisten.

Les stillingsutlysningen (søknadsfrist 5. august 2016)

Det var Aftenposten.no som først omtalte saken

Forsvaret planlegger å utvide med flere felthumanister dersom dette blir vellykket, melder Fritanke.no.

Spørsmål og svar om felthumanister

Hvorfor samarbeider HEF med Forsvaret?

For soldatenes beste.

Bakgrunnen er forsøksordningen som Feltprestkorpset har tatt initiativ til, hvor Forsvaret skal ansette personell for livssynsbetjening med godkjennelse (sertifisering) fra en «sendeorganisasjon». Alternativ til feltpresten har i flere år vært etterlyst av soldatene, og det er Human-Etisk Forbund nå glade for å kunne bidra til.

Hovedgrunnen til at HEF inngår i et samarbeid om humanistiske livssynsrådgivere (felthumanister) i Forsvaret er ”soldatens beste” – at sekulære/humanistiske soldater skal få et bedre tilbud. Gjennom å delta i et samarbeid med Feltprestkorpset bidrar HEF til å forandre forholdene innenfra i en viktig samfunnsinstitusjon som Forsvaret.

Å etablere ordningen med felthumanister er dessuten i tråd med HEFs målsetning om å videreutvikle humanismen og bidra til at mennesker kan praktisere det humanistiske livssynet.

Skal Human-Etisk Forbund støtte krigføring?

Nei, vi skal ikke ta stilling til politiske/militære beslutninger.

Felthumanistene skal være der ved soldatenes behov for samtaler, eksistensielle kriser o.l. De skal ikke godkjenne våpenbruk eller politiske/militære beslutninger.

Denne ordningen betyr heller ikke at Human-Etisk Forbund har tatt stilling i forsvarsspørsmål, og det skal vi heller ikke gjøre. Vår oppgave er å ivareta de menneskene som ønsker støtte av en felthumanist.

Hvilke arbeidsoppgaver vil en felthumanist ha?

Bl.a. samtaler, seremonier og sosiale opplegg.

Felthumanistene skal på (linje med feltprestene) betjene de som ønsker samtaler, seremonier og sosiale opplegg som felthumanisten står for, og tilrettelegge for alles religions- og livssynsutøvelse i Forsvaret.

I tillegg tilligger det stillingen undervisning i etikk for rekrutter og rådgivning for militære sjefer, men dette ligger utenfor Human-Etisk Forbunds myndighetsområde.

Vil ikke Human-Etisk Forbund ha en livssynsnøytral stat?

Jo, aller helst.

Human-Etisk Forbund ville foretrukket en ordning der samtalepartnere og rådgivere som var uavhengig av religioner og livssyn stod for førstelinjetilbudet til soldatene, og hvor prester eller andre representanter for tros- eller livssynssamfunn kunne tilkalles ved behov. Vi må imidlertid innse at vår foretrukne løsning ikke vil bli gjennomført av myndighetene, og er derfor nødt til å nå vårt mål om et bedre tilbud til soldatene på en annen måte.

I totalinstitusjoner som fengsler, sykehus og Forsvaret lever folk i kortere og lengre tid utenfor resten av samfunnet, og delvis uten mulighet til å oppsøke f.eks. kirker. For at staten skal ivareta den menneskeretten det er å praktisere sin religion eller sitt livssyn, må den derfor legge til rette for religions- og livssynsutøvelse i slike institusjoner.

Når tilbudet i Forsvaret nå utvides til å omfatte flere enn prester, blir staten mer nøytral fordi ulike religioner og livssyn behandles likeverdig.

Bidrar HEF nå til at det kommer imamer inn i Forsvaret?

Det ville skjedd uansett.

Initiativet til å utvide tilbudet i Forsvaret kommer fra Feltprestkorpset. Stortinget har siden 2013 bevilget penger til å utrede hvordan muslimer, humanister og andre kan betjenes på linje med kristne i Forsvaret.

Dersom Human-Etisk Forbund hadde valgt å stå utenfor denne utvidelsen, ville tilbudet til soldatene kun bestått av feltprester og feltimamer.

Feltimamene skal forøvrig være tilknyttet et muslimsk trossamfunn som er med i Islamsk Råd Norge.