Hopp til hovedinnhold

Nei, det er ikke "slutt på statskirken".

21. mai 2012 behandlet Stortinget statskirkeforliket. Grunnlovsendringene trer i kraft umiddelbart. Men, dette er absolutt ingen "slutt på statskirken".

NTB sendte søndag 20. mai 2012 ut en melding om at det nå er "slutt på statskirkeordningen" og at Den norske kirke nå skal stilles "på lik linje med andre tro- og livssynssamfunn her i landet". Flere andre medier har meldt det samme tidligere. 

Dette er feil. Norge vil fortsatt ha en statskirkeordning også etter vedtakene som fattes. Grunnlovsendringene er viktige skritt i riktig retning, men er langt fra det fulle skillet mellom stat og kirke som Human-Etisk Forbund og andre kjemper for. 

Dette er årsaken til at vi fortsatt har en statskirkeordning:

 • Formuleringen om at "Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion" fjernes, men isteden får vi en sterkt beklagelig formulering som sier at "Den norske Kirke, en evangelisk-luthersk Kirke, forbliver Norges Folkekirke". 
 • Kongen må fortsatt "bekjende sig til den evangelisk-lutherske Religion".
 • Den norske kirke skal som eneste tros- og livssynssamfunn fortsatt reguleres gjennom en egen lov, kirkeloven. 
 • Den norske kirke nektes fortsatt å bli et eget rettssubjekt, noe alle de andre tros- og livssynssamfunnene er. Staten skal fortsatt ha arbeidsgiveransvaret for prester, biskoper og mange andre ansatte i Den norske kirke. Disse skal fortsatt regnes som statstjenestemenn. 
 • Den norske kirke skal fortsatt være eneste tros- og livssynssamfunn med egen post på budsjettene til stat og kommuner. Tildelingene til de andre tros- og livssynssamfunnene skal fortsatt regnes ut med utgangspunkt i bevilgningene til Den norske kirke. 
 • Tilhørigordningen videreføres. Dette er en ordning som sier at nyfødte barn automatisk tilhører Den norske kirke hvis minst en av foreldrene er medlem. Dette gjelder uavhengig av om barnet blir døpt, og strykes ikke før barnet er 18 år. Selv om det bare trengs en forelder for at barnet skal bli registrert, må begge foreldrene samtykke hvis barnet skal strykes. Les mer i Fritanke.no
 • Den regionale og sentrale kirkelige administrasjonen skal fortsatt være en del av statsforvaltningen. 
 • Forvaltningsloven og offentlighetsloven skal fortsatt gjelde for lovbestemte kirkelige organer. 
 • Kommunene har fortsatt en lovbestemt plikt til å finansiere den lokale kirkes virksomhet. 
 • Kommunene skal fortsatt ha en representant i de de kirkelig fellesrådene.

Les oppsummering av Grunnlovsendringene fra 2012 i Vårt Land.

 

Forbedringene sammenlignet med tidligere ordning er som følger:

 • Regjeringen skal ikke lenger utnevne biskoper. Dette får kirken bestemme selv. 
 • Det er ikke lenger noe krav om av minst halvparten om at regjeringens medlemmer må være kirkemedlemmer. Institusjonen "kirkelig statsråd" opphører. 
 • Oppdragerplikten forsvinner. Foreldre som er medlemmer av statskirken er ikke lenger "forpliktet til å oppdra barna sine i den samme" som det har stått i Grunnlovens §2 før endringene. 
 • Kongen trenger ikke lenger "haandhæve og beskytte" statsreligionen. Det holder at han "bekjender" seg til den (Grunnlovens §4).