Hopp til hovedinnhold

Human-Etisk Forbund uttaler seg i relevante saker hvor myndighetene ber om innspill.

Våre politiske standpunkt er basert på verdiene i det humanistiske livssyn.

Lindrende behandling og omsorg

Nyheter Høringer Livsveiledning
Høringssvar.jpg
Human-Etisk Forbund mener konsekvensen av en livssynsdemografi i endring må være at livssynstjenesten i offentlige institusjoner suppleres med representanter fra andre livssyn. Vår erfaring er at for å «matche» prestenes kompetanse, er det nødvendig med stillinger for høyt kvalifiserte ansatte.

Dødskriterier for organdonasjon

Nyheter Høringer
Høringssvar.jpg
Human-Etisk Forbund er tilhenger av organdonasjon. Vi vil i utgangspunktet være positive til tiltak som fører til at flere får donert livsnødvendige organer. Et viktig premiss for å oppnå dette, er å sikre oppslutning om donasjon. Vi er derfor opptatt av å unngå at en ny metode skaper tvil om organdonasjon og fører til at flere ønsker å reservere seg. 

Adgangen til å flagge på offentlige bygninger må utvides

Nyheter Høringer
Høringssvar.jpg
I et nylig innsendt høringssvar støtter Human-Etisk Forbund at adgangen til å flagge på kommunens offentlige bygninger bør utvides til å også gjelde flagging i anledning "arrangement, markering eller merkedag av allmenn interesse"

Støtter forslaget om å fjerne momsfritaket for alternativ behandling

Høringer
Høringssvar.jpg
Human-Etisk Forbund anser det gjeldende momsfritaket for alternativ behandling som en uheldig statlig anerkjennelse av behandlingsformer uten vitenskapelig dokumentert effekt.

Vil ha religionsundervisning for yrkesfagene

Høringer
Høringssvar.jpg
I nylig innsendt høringssvar vedrørende opplæring i videregående skole påpeker Human-Etisk forbund at all undervisning må være livssynsnøytral, og vi støtter at det i yrkesfagene gis opplæring innenfor den humanistiske fagkrets.

Vi krever fritaksrett for elever ved religiøse privatskoler

Nyheter Høringer
Høringssvar.jpg
Det er ett av tre krav Human-Etisk Forbund stiller til den nye loven som skal styre skolene i Norge.

Det er ingen prinsipiell forskjell på egg og sæd

Nyheter Bioetikk Høringer
Bente Sandvig og Even Gran på høring på stortinget.PNG
De nylige endringene i regjeringen åpner for at det nå er mulig for flertall for liberalisering av bioteknologiloven. Det er Human-Etisk Forbund glade for. Dette gjelder særlig muligheten for å åpne for eggdonasjon i Norge, samt adgang til å søke om assistert befruktning for enslige kvinner.

Høringsuttalelse: Endringer i voksenopplæringsloven

Nyheter Høringer
Konfirmantkurs2.jpg
Human-Etisk Forbund ber Kunnskapsdepartementet om å revurdere sitt forslag om 16 års aldersgrense for tilskudd til voksenopplæring.

Høringsuttalelse: Endringer i utlendingsloven m.m. utvidet bruk av biometri i utlendingssaker

Nyheter Høringer
bioteknologi-dna_pixabay-CC0.jpg
Human-Etisk Forbund ber om at personvernhensyn blir bedre ivaretatt i forslagene i det videre lovarbeidet. Etter vår mening bør departementet blant annet innhente særskilt vurdering fra Datatilsynet.

Høringssvar: politiattest for personer som er i kontakt med mindreårige

Nyheter Høringer
Konfirmantkurs i Arendal 2016 - lek på torget.
Human-Etisk Forbund er positive til et obligatorisk krav om politiattest for personer i frivillige organisasjoner som utfører oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor barn, ungdom eller personer med utviklingshemming.