Hopp til hovedinnhold

Stat, religion og samfunn

Økende mangfold i befolkningen gjør det nødvendig å se med nye øyne på gjeldende ordninger. Det ikke er nok at staten bare har en kirkepolitikk, den må ha et helhetlig forhold til saksområdet tro og livssyn.

Vil HEF legge ned Den norske kirke?

Nei, det er statskirkeordningen vi er motstander av.

I diskusjonene om det nære forholdet mellom staten og Den norske kirke (Dnk) opplever noen at HEF er en motstander av at Dnk finnes. Dette stemmer ikke.

HEF er mot ordningen med at Dnk skal være statskirke. Den dagen det skjer blir Dnk et stort trossamfunn som kan styre seg selv fordi de får frihet fra staten slik andre tros- og livssynssamfunn allerede har.

Human-Etisk Forbund trekker sin partivurdering om menneskerettigheter

Politisk menneskerettigheter2.jpg
Metoden for analysene våre var ikke grundig nok og gir derfor ikke et godt nok bilde av hverken partienes eller vårt syn.

Høringssvar: ny lov om Opplysningsvesenets fond

Høringssvar.jpg
Vi mener den nye loven om Opplysningsvesenets fond utfordrer likebehandlingsprinsippet i Grunnloven

Norge har fortsatt en statskirke

pexels-photo tom kirke.jpg
Vi har fortsatt, i realiteten, en statskirke i Norge. Det er fortsatt mange koblinger og mye særbehandling igjen, selv etter grunnlovsendringene i 2012 og den nye Trossamfunnsloven i 2021.

Nå kan kommunen overta gravferdsforvaltninga

gravstein - begravelse - gravferd -.jpg
Døden rammer oss alle, før eller seinare. Det er noko vi har til felles. Men religion har vi ikkje til felles lenger. Sånn har det vorte. Som Kong Harald sa det i ein tale i 2016: «Nordmenn trur på Gud, Allah, altet og ingenting». Med andre ord: Vi er ein mangfaldig gjeng.

Langsiktig arbeid for ikke-religiøse asylsøkere gir resultater!

Josef Moradi, humanistprisen2019.jpg
26. januar i år fikk den afghanske ateisten og humanisten Josef Moradi endelig opphold i Norge. Dommen kom seks år etter at Moradi kom til Norge og søkte om asyl for første gang.  

Ikke greit med digital gudstjeneste i klasserommet

NTB_1782291818.jpg
I år får norske skoler tilbud om digitale gudstjenester. Hva skjer da med fritaksretten? Hva skjer med det likeverdige, alternative tilbudet som elevene har krav på?

Høringssvar: ny økonomiforskrift for Den norske kirkes sokn

Skille stat og kirke Høringer
Høringssvar.jpg
Den norske kirkes lokale regnskap bør føres etter regnskapsloven. Jo tidligere departementet sørger for dette, jo raskere kan kirken tilpasse seg sin nye rolle som ikke-statlig og ikke-kommunal virksomhet, skriver Human-Etisk Forbund i et nylig innsendt høringssvar til Barne- og familiedepartementet.

119.000 barn kan være ulovlig registrert

Humanistisk-navnefest-HEF-00193_500_jpg.jpg
Human-Etisk Forbund har på vegne av syv personer sendt inn en klage til Datatilsynet, knyttet til Den norske kirkes medlemsregister. Er ditt barn også registrert uten at du vet det?

Oppsiktsvekkende maktavståelse fra Stortinget

Skrevet av Even Gran - seniorrådgiver i Human-Etisk Forbund Nyheter Opplysningsvesenets fond
Stortinget-lovebakken.jpg
Et enstemmig storting legger opp til at Den norske kirke skal få førstevalget og grovt sett få forsyne seg med det de vil ha av Opplysningsvesenets fond.

Ny tros- og livssynslov: – Et viktig skritt i retning av full livssynslikestilling

Stortinget-HEF-00353_1000.jpg
På onsdag la Familie- og kulturkomiteen på Stortinget fram sin innstilling til ny tros- og livssynslov.