Hopp til hovedinnhold

Livssyn, barn og skole

Religion og livssyn i skolen

Religion og livssyn gis en viktig plass i skolen. Men på hvilke måter bør skolen aktualisere det? Er både undervisning om og deltakelse i religioner greit?

Human-Etisk Forbund (HEF) har fra stiftelsen i 1956 vært tilhengere av at unge mennesker skal lære om religion og livssyn. HEF var den første organisasjonen i Norge som begynte å undervise om verdensreligionene i Borgerlig konfirmasjon (nå Humanistisk konfirmasjon).

Som pådriver for det gamle livssynsfaget (som opphørte i 1997) var HEF en viktig bidragsyter for å fremme kunnskap om religion og livssyn.

Vårt mål er at "All undervisning og aktivitet i regi av den offentlige skolen, inkludert fag som omhandler religion, livssyn, filosofi og etikk, må være livssynsnøytral." (HEFs prinsipprogram 2013-2017)

KRLE

Vi ønsker å avskaffe KRLE-faget i skolen, og erstatte det med et reelt livssynsnøytralt og inkluderende fag.

Har religion og livssyn i det hele tatt noen plass i skolen?

Ja, som undervisning, ikke utøvelse.

Det synes å være bred enighet i Norge om at barn og unge skal lære om religioner og livssyn i skolen. Men på hvilken måte, og i hvilket omfang, er det mer strid om.

HEF mener at de menneskerettslige normene objektiv, kritisk og pluralistisk må legges til grunn for obligatorisk undervisning om religion og livssyn. Det innebærer blant annet at undervisningen skal være saklig og upartisk, og den skal ikke forsøke å overbevise elevene til å velge en bestemt tro.

Idealet er at skolene er uavhengige når det gjelder religion. Det er viktig for HEF fordi vi ønsker en inkluderende skole der ingen elever føler seg utenfor på grunn av foreldrenes valg av livssyn.

Må ikke kristendommen ha en privilegert plass i skolen på grunn av kulturarven?

Kanskje, men dette legitimerer ikke forkynnelse og religiøse aktiviteter.

I Norge er det mange som fremhever kristendommens betydning for å forstå vår egen kultur. De viser gjerne til denne religionens historiske og kulturelle betydning for å forstå oss selv og den verden vi lever i. Dette er noe humanister kan være enig i, og det er ett av mange argumenter for at kunnskaper om kristendommen må få en sentral plass i et livssynsfag i skolen.

Feilslutningen oppstår når dette argumentet brukes for å legitimere innslag av forkynnelse og religiøse aktiviteter som skolegudstjeneste, og når kristendommen påstås å være det limet som binder samfunnet vårt sammen.  Som livssynsorganisasjon kan ikke HEF akseptere at religion brukes til et felles kulturelt fenomen som binder alle borgere sammen, uavhengig av enkeltmenneskenes private livssyn.

Fellesverdiene skolen bygger på er allmenne og overskrider de fleste livssyn, og de er forankret i menneskerettighetene. Det er her et eventuelt samfunnslim må hentes.

Må man ikke delta i en religiøs handling for å lære om den?

Nei, utenfraperspektivet er tilstrekkelig.

Noen mener at de menneskerettslige normene objektiv, kritisk og pluralistisk er tilnærmet umulige å praktisere i religionsundervisningen. De fremhever gjerne at religion i stor grad er praksis, og at mange aspekter ved religionene bare kan forstås ved å ta del i de ulike praksisene. Skal barn lære om religion, må de oppleve og delta med alle sansene.

Det er mange problemer med denne måten å tenke på i forhold til læring i skolen. Hva da med undervisning om/i nazisme, fascisme, kommunisme og lignende ideologier?

Opplevelse, erfaring og gjentakelse er riktignok viktig i all læring. Men når det kommer til religion og livssyn må lærere vise varsomhet. Daglig synging av religiøse sanger, eller fremføring av bordbønner, er ikke nødvendig for å hjelpe barna til å forstå religion. Det er en form for oppdragelse og påvirkning mange familier vil takke nei til.

Derimot vil det være en bedre idé å vise frem for barna eksempler på ulike former for religiøse aktiviteter, og å snakke om hvilken funksjon disse har for de som tror. Forutsetningen er imidlertid at lærere og elever inntar det som i religionspedagogikken ofte omtales som et utenfraperspektiv. Man er på utsiden, kikker inn og prøver å forstå hvordan ting henger sammen, uten selv å være deltaker.

Om fritak fra religion i skolen

Kan elever få fritak fra religion i skolen?

Ja, fra religionsutøvelse og liknende, men ikke fra kunnskap om religion.

Godkjente fritaksgrunner er at undervisningen, på grunnlag av egen religion/livssyn, oppleves som

  • utøvelse av annen religion/livssyn,
  • tilslutning til annen religion/livssyn,
  • støtende, eller
  • krenkende.

Det er ikke mulig å få fritak fra kunnskapsinnholdet i læreplanen.

Les hvordan man melder fritak.

Gjelder fritak noe annet enn KRLE og skolegudstjenester?

Ja, hele skolens virksomhet.

Fritaksreglene i opplæringsloven gjelder for alle fag og aktiviteter i hele skolens virksomhet.

Les hvordan man melder fritak.

Regjeringen vil forby forkynnelse i skolen

Nyheter Skole
GuriMelby2.jpg
«Opplæringa skal ikkje vera forkynnande», foreslo regjeringen i forslaget til ny opplæringslov, som de presenterte 26. august 2021. Det er Human-Etisk Forbund veldig glade for.

Ikke greit med digital gudstjeneste i klasserommet

NTB_1782291818.jpg
I år får norske skoler tilbud om digitale gudstjenester. Hva skjer da med fritaksretten? Hva skjer med det likeverdige, alternative tilbudet som elevene har krav på?

Etisk tenkning innebærer også selvransakelse

Skrevet av Christian Lomsdalen med lektor i videregående og nestleder i Human-Etisk Forbund Nyheter Skole HEF i media
barn_klasserom.jpg
Skolen bør være en arena for alle, og da bør også tros- og livssynssamfunn reflektere over om oppleggene vi tilbyr ut til skolene er forkynnende eller kan være forkynnende for en del.

Foreldre kan ta med barna i kirken selv

Skrevet av Christian Lomsdalen med lektor i videregående og nestleder i Human-Etisk Forbund Nyheter Skolegudstjenester HEF i media Fritak fra religiøse aktiviteter
Christian-Lomsdalen-HEF-01126_1920.jpg
Skolen skal skape gode fellesskap og arenaer for refleksjon og samhold. Derfor bør ikke skolene legge opp til deltakelse i trossamfunns religiøse ritualer.

Veilederen for skolegudstjenester må revideres

Skrevet av Christian Lomsdalen - lektor & Nestleder i Human-Etisk Forbund Nyheter Skolegudstjenester HEF i media Fritak fra religiøse aktiviteter
Christian-Lomsdalen-HEF-01126_1920.jpg
Dersom norske skoler skal ha muligheten til å ta med elevene på religionsutøvelse i skoletiden, må skoler og kommuner få strammere og bedre veiledning enn de får i dag.

Trossamfunn må ikke få overta barnevern og skolefritidsordning

barn_klasserom.jpg
Human-Etisk Forbund ønsker gode tilbud til alle barn, der barna ikke blir delt inn på grunnlag av foreldrenes tro.

Skolen er marinert i kristendom

Skrevet av Christian Lomsdalen (lektor og nestleder i Human-Etisk Forbund) Nyheter Skole HEF i media
adobe stovck_ Skolebarn tegner.jpeg
Asle Ystebø sin fremstilling av sekularitet og religiøsitet som like tydelige merkelapper er feil.

Møt Norges første studenthumanist!

Lone E Knutsen_Foto Tone Solhaug_05.jpg
Lone Ellingvåg Knutsen skal jobbe heltid med livssynsbetjening som studenthumanist ved Høgskolen i Volda. – Dette er drømmejobben, sier hun.

På tide å skille kommune og kirke

pexels-photo tom kirke.jpg
LANDSMØTET 2019: Mens de fleste går rundt med den overbevisningen at stat og kirke er skilt i Norge, ser vi nå en motsatt tendens i kommunene. Det som burde være opplagte oppgaver for fellesskapet, blir nå flere steder overlatt til Den norske kirke å ta seg av.

"Filosofi i skolen" lanseres

Nyheter KRLE Skole
Filosofi-i-skolen.jpg
Human-Etisk Forbund har utviklet en lærerblogg om filosofi. Se lanseringen direkte!