Hopp til hovedinnhold

Systematiske regelbrudd i Bergenskolen

Hordaland
Human-Etisk Forbund i Hordaland har over lang tid jobbet med å kartlegge praksisen for religionsutøvelse på grunnskolene i fylket, med hovedfokus på Bergen. Nå kan du lese hovedfunnene fra undersøkelsen og de politiske anbefalinger til Bergen kommune. Rapporten inneholder et omfattende materiale bestående av svar fra skolene selv, svar fra kommunene og henvendelser fra foreldre. - Dette er første gang vi så systematisk har gått ut til skoler, administrasjon og foreldre for å danne oss et bilde av hvordan tilstanden er på skolene i Hordaland.

 Hovedfunn:

Rapporten avdekker en rekke mer eller mindre systematiske regelbrudd for hvordan religion skal praktiseres på skolene i Bergen. Blant disse finner vi:

 • De fleste skolene i Bergen deltar på gudstjenester en eller flere ganger i året. De fleste skoler opplyser ikke om hva alternativet til gudstjenester innebærer og det er store variasjoner i hva slags informasjon som når foreldrene.
 • Kvaliteten på alternativet til gudstjenester varierer. Hovedregelen er at vanlig undervisning er alternativet. Det er et klart brudd på gjeldende retningslinjer som spesifiserer at man har krav på et likeverdig tilbud.
 • Skolegudstjenesten får mange steder følger for den ordinære undervisningen. Dette skjer blant annet ved at undervisningstid brukes på øving på salmer, skuespill og lignende som skal fremføres i kirken.
 • Retningslinjene blir også brutt i forbindelse med undervisningopplegg utarbeidet av forkynnende tredjepart som bibelutdeling i klasserommet og deltakelse i forkynnende påskespill.
 • Lærerbøkene til det gamle faget KRL, som er dømt for brudd på menneskerettighetene, er fortsatt i bruk på enkelt skoler.
 • Flere foreldrehenvendelser tyder på at gudstjenestene i skolen ofte bærer sterkt preg av å være semesteravslutning. Det er et klart brudd på gjeldende retningslinjer.

Det går også klart frem at Bergen kommune tillater regelbrudd fra skolene.  Blant annet skjer dette ved at:

 • Bergen kommune godkjenner praksisen hvor skolene ikke sender ut informasjon om alternativt opplegg før foreldrene eventuelt aktivt har bedt om fritak.
 • Bergen kommune går langt i å godkjenne en praksis hvor gudstjenester blir brukt som en del av undervisningen.

Det er også problematisk at Fylkesmannen er uklar og vag i sine besvarelser på klagene. Også i de sakene der klager får medhold.

 Politiske anbefalinger til Bergen kommune:

 • Skolene må pålegges å ha klart gode, likeverdige og ikke-diskriminerende alternative opplegg til skolegudstjeneste som de sender ut informasjon om samtidig som de sender ut informasjon om skolegudstjenestene.
 • Skolene må bes om å praktisere aktiv påmelding til skolegudstjeneste så vel som til det alternative opplegget.
 • Det må bli slutt på opplegg for skolegudstjenester som inneholder øving hvor man ikke på noen god måte i praksis kan få praktisert fritaksretten.
 • Skolene må bes aktivt og skriftlig formidle informasjon om fritaksretten hvert eneste år.
 • Kommunene må slutte å la skolene ta inn undervisningsopplegg fra forkynnende tredjepart.
 • Skolene må bli instruert til å svare på undersøkelser om praksis rundt forkynnelse i sin skole.
 • kommunen må selv ta et ansvar for å føre kontroll med at opplæringslovens §§ 2.3a og 2.4 blir fulgt i sine skoler. Dette kan ikke overlates kun til skolene 

Last ned rapporten her: