Hopp til hovedinnhold

Humanistisk livsveiledning

Av og til har vi mennesker behov for å snakke med noen om livets små og store utfordringer. Da kan det være på sin plass å oppsøke en livsveileder. En humanistisk livsveileder er et medmenneske som vil hjelpe deg med å forstå bedre hva som skjer i livet ditt.
Nyheter Humanetikk Eksistens

Livsveilederen er ingen vis person som har alle svarene, men en som lytter til det du har å si uten å dømme, og som stiller spørsmål for å undersøke saken nærmere. På denne måten kan dere sammen sirkle inn noen mulige svar eller løsninger.

Sentralt i humanistisk livsveiledning står ønsket om å støtte personer som strever med å leve gode og meningsfulle liv. Dette kan best gjøres ved å reflektere rundt etiske og eksistensielle spørsmål, for å belyse nærmere hva det vil si å være menneske i den verdenen vi lever i, samt hvordan vi bør leve.

"Jeg savner livet mitt slik det var før"

De som kommer til en humanistisk livsveileder kommer dit med ulike utgangspunkt og «problemer». Hva er et godt liv for meg? Hva er et vennskap? Hvem vil jeg være? 

Humanistisk Livsveiledning ønsker - i likhet med andre aktører - å betjene det psykososiale velferdstilbudet innenfor institusjoner som helsesektoren (sykehushumanist), kriminalomsorgen (fengselshumanist) og høyere utdanning (studenthumanist). Vi ønsker videre å være et tilbud som bidrar i positiv retning for alle typer livsutfordringer. Human-Etisk Forbund vedtok våren 2019 å gjøre livsveiledning til et satsningsområde, der en målsetting er å få humanistiske livsveiledere inn i sykehus som et alternativ til sykehusprester, og inn i kriminalomsorgen som et alternativ til fengselsprester. Også på læresteder for høyere utdanning bør studentpresten suppleres med en studenthumanist, og i Forsvaret.

Felthumanisten er på plass

Ida Helene.png

I 2018 tilsatte Forsvaret en felthumanist samt en feltimam, og Feltprestkorpset er blitt omdøpt til Forsvarets tros- og livssynskorps. Human-Etisk Forbund er sendeorganisasjon for felthumanisten (slik Den norske kirke er sendeorganisasjon for feltprestene), og Forsvaret har sagt at de i årene som kommer vil ansette flere felthumanister. Dette var en forutsetning for at Human-Etisk Forbund påtok seg å være sendeorganisasjon for felthumanister.

Forsvarets første felthumanist heter Ida Helene Henriksen. Hun ble tilsatt etter at Forsvaret hadde fått utredet hva som skal være felthumanistens (og feltimamens) rolle. I dette arbeidet bidro Human-Etisk Forbund med en rådgiver.

Norges første felthumanist

Studenthumanist i Volda

Fra studiestart høsten 2019 har studentene ved Høgskulen i Volda hatt mulighet til å snakke med en studenthumanist. Lone Ellingvåg Knutsen skal i tillegg til å samtale med studenter tilby samtaler til medlemmer i Human-Etisk Forbund og andre som ønsker det. Hun skal også skape møteplasser for å utforske etiske og eksistensielle temaer, og bidra med krisehåndtering overfor ansatte og studenter. Lone er tilsatt i en prosjektstilling som lønnes av Human-Etisk Forbund, på et tilsvarende vis som Den norske kirke lønner studentprester.

Studenthumanisten er ingen coach eller rådgiver, og dette innebærer at samtalen ikke behøver å ha noe klart mål. Den skal først og fremst bidra til undring og refleksjon. Det betyr at man både kan snakke om livets konkrete utfordringer og om saker av mer filosofisk og hverdagsfilosofisk art. 

Frivillige livsveiledere

I Buskerud, Telemark og Vestfold tilbyr Human-Etisk Forbund livsveiledere som på frivillig basis tilbyr fortrolige samtaler til forbundets medlemmer og andre som måtte ønske det. Disse livsveilederne har fått en intern skolering i forbundet i å ha slike samtaler. For nærmere informasjon om dette tilbudet, klikk her